SoRoTo A/S

(hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd)

 

1 Toepasselijkheid

De volgende bepalingen zijn eveneens van toepassing als de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden:

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten (hierna de “Producten” genoemd) door SoRoTo Maskiner ApS (hierna “SOROTO” genoemd) aan een koper van dergelijke Producten (hierna “Koper” genoemd), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. SOROTO en Koper worden hierna gezamenlijk “Partij” of “Partijen”  genoemd.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing samen met de verkoop- en/of leveringsovereenkomst tussen SOROTO en Koper (hierna de “Overeenkomst” genoemd).

1.3 In geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.

 

2 Leveringsvoorwaarden 

Alle handelsvoorwaarden die in de Overeenkomst zijn overeengekomen, moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Incoterms 2017. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen door SOROTO Ex Works (Incoterms 2017).

 

3 Tijd en Plaats van Levering – Vertraging 

De volgende bepalingen zijn van toepassing met betrekking tot tijd en plaats van levering en vertragingen bij de levering:

3.1 Levering wordt geacht op tijd te zijn gedaan wanneer deze niet later is uitgevoerd dan op de datum vermeld in de Overeenkomst. Als er geen leveringstermijn is afgesproken, vindt de levering plaats op een door SOROTO redelijk geachte datum.

3.2 Levering wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Producten ter beschikking zijn gesteld aan de Koper in overeenstemming met de handelsvoorwaarde overeengekomen in de Overeenkomst. Als er schriftelijk geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, zal de handelsvoorwaarde Ex Works (Incoterms 2017) van toepassing zijn, levering wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer SOROTO de Producten ter beschikking heeft gesteld aan de Koper op de bedrijfslocatie van SOROTO en Koper is hiervan op de hoogte gesteld.

3.3 Indien SOROTO er niet in slaagt om op tijd te leveren, c.f. Artikel 3.1, vanwege overmacht, c.f. Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden of vanwege omstandigheden waarvoor de Koper aansprakelijk kan worden gehouden, kan de levertijd met een redelijke periode verlengd worden. Een dergelijke verlenging mag de in Artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn echter niet overschrijden.

3.4 Waar SOROTO er niet in slaagt om op tijd te leveren, c.f. Artikel 3.1, voor andere redenen dan hierboven vermeld in Artikel 3.3, kan Koper schriftelijk om levering verzoeken en een definitieve redelijke termijn van tenminste 8 dagen bedingen.

3.5 Koper heeft in geen geval het recht om schadevergoeding te vorderen  vanwege de niet-levering door SOROTO. Dit geldt ongeacht of een dergelijke niet-levering te wijten is aan SOROTO, tenzij een dergelijke uitsluiting als onredelijk wordt geacht.

 

4 Aankoopprijs – Betalingsvoorwaarden 

Koper koopt de Producten tegen betaling van een aankoopprijs zoals bepaald in dit Artikel 4:

4.1 De aankoopprijs van de Producten is de prijs volgens de Handelsprijslijst van SOROTO, die van toepassing is op het moment van levering. De Handelsprijslijst van SOROTO kan ten alle tijden door SOROTO worden gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.

4.2 Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, is de aankoopprijs krachtens de Overeenkomst verschuldigd en moet netto contant betaald worden zonder verrekening of aftrek.

4.3 Voor betalingen die worden ontvangen na de vervaldatum zoals bepaald in de Artikelen 4.2 en 4.4 en zoals vermeld op elke factuur, wordt een rente van 2% (twee procent) per maand in rekening gebracht plus een vergoeding van 100 DKK toegevoegd aan elke herinnering.

4.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW, vracht-, laad-, en bezorgkosten, belastingen, heffingen en andere kosten, waaronder maar niet beperkt tot verkoop, gebruik, accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde en soortgelijke belastingen of heffingen opgelegd door een overheidsinstantie.

 

5 Eigendomsvoorbehoud – Risico op Verlies                    

De volgende bepalingen zijn van toepassing met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud van SOROTO en het overgaan van het risico op verlies:

5.1 De Producten blijven eigendom van SOROTO totdat de volledige aankoopprijs, waaronder transportkosten en andere kosten die SOROTO heeft gemaakt, en alle bedragen waarop SOROTO recht heeft krachtens de contractuele relatie tussen de Partijen, volledig zijn voldaan.

5.2 Het risico op verlies zal overgaan wanneer de Producten geleverd zijn, c.f. Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

6 Garantie – Garantiedisclaimer  

SOROTO verleent en wijst garanties af met betrekking tot de uitvoering ervan onder de Overeenkomst in overeenstemming met de volgende bepalingen:

6.1 SOROTO garandeert dat haar producten geen gebreken vertonen in vakmanschap en materialen bij normaal gebruik en bij gebruik waarvoor deze zijn bedoeld en onder de voorwaarden waarvoor deze zijn ontworpen voor een periode van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum.

6.2 Reparaties onder de garantie moeten worden uitgevoerd door bevoegde SOROTO-servicecentra.

6.3 Bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen die niet zijn geleverd door SOROTO, vervalt de garantie.

6.4 DE VOORGAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, SCHRIFTELIJK OF MONDELING. DIT GELDT NIET VOOR GARANTIES DIE MOETEN WORDEN UITGEVOERD VOLGENS DE SPECIFICATIES OVEREENGEKOMEN IN DE OVEREENKOMST EN GARANTIES DIE VEREIST ZIJN DOOR VERPLICHTE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

7 Claims in geval van non-conformiteit                            

De volgende regels zijn van toepassing met betrekking tot het recht van de Koper om claims in te dienen in geval van schending van de overeenkomst door SOROTO wegens non-conformiteit van de Producten:

7.1 In geval van schending van de overeenkomst door SOROTO wegens non-conformiteit van de Producten, dient de Koper SOROTO onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de schending. Indien de Koper redenen heeft om aan te nemen dat de schending tot schade kan leiden, zal deze kennisgeving onmiddellijk worden gedaan.

7.2 Indien de Koper nalaat om SOROTO binnen de in Artikel 7.1 genoemde termijnen schriftelijk in kennis te stellen van de schending, mag de Koper geen acties ondernemen tegen SOROTO vanwege schending van de overeenkomst met betrekking tot de non-conformiteit.

 

8 Beperking van Rechtsmiddelen               

In geval van non-conformiteit van de Producten, is het recht van de Koper om claims in te dienen, beperkt in overeenstemming met de volgende bepalingen:

8.1 De claim van de koper tegen SOROTO voor alle verliezen of schade als gevolg van non-conformiteit van de producten is beperkt tot de aankoopprijs van de Producten.

8.2 Noch SOROTO, noch haar leveranciers, zijn aansprakelijk voor eventuele vervolgschade, waaronder maar niet beperkt tot schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies als gevolg van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het Product. Het voorgaande is ook van toepassing als de Koper SOROTO heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.3 Naar keuze van SOROTO, kan SOROTO; (i) de aankoopprijs van de Producten terugbetalen, met aftrek van een redelijk bedrag voor gebruik, (ii) de Producten repareren, of (iii) de Producten vervangen; echter op voorwaarde dat de Producten binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Koper het gebrek aan conformiteit heeft ontdekt, geretourneerd moeten worden aan SOROTO, samen met een aanvaardbaar aankoopbewijs.

8.4 Voor alle geretourneerde Producten wordt een vergoeding van 20% van de factuurprijs in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9 Overmacht                        

De aansprakelijkheid van SOROTO is in geval van overmacht als volgt beperkt:

9.1 SOROTO is niet verantwoordelijk voor enige schending van haar verplichtingen jegens de Koper voor zover de schending wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover SOROTO geen redelijke controle heeft en die SOROTO niet had kunnen voorzien of vermijden, waaronder maar niet beperkt tot industriële geschillen, brand, oorlog, inbeslagname, machtsoverdracht, beperkingen, transportbelemmeringen, stroomstoringen, embargo's op invoer of uitvoer en het niet leveren door onderaannemers als gevolg van de hierboven vermelde omstandigheden of gebeurtenissen.

9.2 Onverminderd enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kan elke Partij de betreffende Overeenkomst beëindigen door schriftelijk kennisgeving aan de andere Partij, indien de uitvoering ervan gedurende meer dan vier (4) maanden belemmerd wordt door overmacht zoals gedefinieerd in Artikel 9.1.

 

10 Overheidsregels en - vereisten              

SOROTO verplicht zich niet om te garanderen dat de Producten voldoen aan speciale overheidsregels en -vereisten die geldig zijn binnen het rechtsgebied waar de Koper woont. De Koper verplicht zich er dus toe om speciale overheidsregels en/of -vereisten met betrekking tot de Producten waaraan voldaan moet worden, bekend te maken. Dergelijke overheidsregels en/of -vereisten worden uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst zodat deze bindend zijn tussen de partijen.

 

11 Scheidbaarheid                              

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar of ongeldig is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst volledig van kracht.

 

12 Toepasselijk recht           

Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst door Deens recht. De Deense rechtskeuzeregels zijn echter niet van toepassing.

 

13 Bindende en Verplicht Arbitrage         

Mits de partijen niet in staat zijn om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen na het begin van de schikkingsbesprekingen een minnelijke schikking overeen te komen, zal het geschil, de controverse of de claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden (contractueel of onrechtmatig), waaronder geschillen over de geldigheid van deze paragraaf betreffende de locatie, worden beslecht door het Deense Arbitrage Instituut (in het Deens "Voldgiftsinstituttet") volgens de procedurele regels van dit instituut.

De plaats van arbitrage is Kopenhagen. Mits het betreffende geschil gaat om een bedrag van Euro 100.000,00 of minder, bestaat het arbitragepanel uit één (1) arbiter. Mits het betreffende geschil gaat om een bedrag van meer dan Euro 100.000,00, bestaat het arbitragepanel uit drie (3) arbiters.

De uitkomst van de arbitrage is definitief en bindend voor de Partijen, en de arbiter(s) hebben naar eigen goeddunken de bevoegdheid om redelijke kosten en advocaatkosten toe te kennen aan de winnende Partij.

 

Januari 2019

SOROTO